Publikācijas

 

Latvijas Republikas Satversmes 61. panta komentārs. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. III. nodaļa. Valsts prezidents. IV. nodaļa. Ministru kabinets. Latvijas Vēstnesis, Rīga, 2017.

ECT ieguldījums cilvēktiesību nodrošināšanas attīstībā. Latvijas Vēstnesis, Jurista Vārds, nr.11, 15.03.2016.

Tautas nobalsošana un vēlētāju likumdošanas iniciatīva. Elektroniska grāmata, 2014.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā „Mitkus pret Latviju”. Jurista vārds, nr. 9, 05.03.2013.

Fakultatīvā tautas nobalsošana Latvijā un Eiropā. Rakstu krājumā „Juridiskās zinātnes aktuālās problēmas”, Rīga, Zvaigzne ABC, 2012.

Tiešā demokrātija: Latvijā kā Šveicē? „Ir”, 07.03.2012.

Latvijas Republikas Satversmes 98. panta komentārs. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Latvijas Vēstnesis, Rīga, 2011.

Obligātā tautas nobalsošana Latvijā, Juridiskā zinātne, Nr.1, Latvijas Universitātes žurnāls, Rīga, 2010.

Tiešā demokrātija Eiropā. Latvijas Vēstnesis, Jurista Vārds, nr. 43, 26.10.2010.

Satversmes 91. pantā ietvertā vienlīdzības principa un sociālo tiesību mijiedarbība Satversmes tiesas spriedumos. Krājumā „Aktuālas cilvēktiesību problēmas. Konstitucionālā sūdzība”. Latvijas Republikas Satversmes tiesa, Rīga, 2010.

Vēlētāju likumdošanas iniciatīva Latvijā. Latvijas Vēstnesis, Jurista Vārds, nr.49, 08.12.2009.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā „Demirs un Baikara pret Turciju”. Latvijas Vēstnesis, Jurista Vārds, nr.31, 04.08.2009.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā „E.B. pret Franciju”. Latvijas Vēstnesis, Jurista Vārds, nr.30, 12.08.2008.

Likuma roba konstitucionalitātes pārbaude. Krājumā „Ultra vires doktrīna konstitucionālo tiesu praksē. Lietas ierosināšana Satversmes tiesā”. Latvijas Republikas Satversmes tiesa, Rīga, 2008.

Likums un tā grozījumi. Latvijas Vēstnesis, Jurista Vārds, nr.14, 08.04.2008.

Māklera tiesiskā regulējuma problemātika. Latvijas Vēstnesis, Jurista Vārds, nr.21, 22.05.2007.

Eiropas komercsabiedrība. Likums un Tiesības, nr.108, 2008.

Par konstitucionālās un administratīvās tiesvedības robežām. Kāds ir Tieslietu ministrijas skatījums. Latvijas Vēstnesis, nr. 41, 11.11.2003.

Ja kādu jautājumu neregulē likums. Ministru kabineta iekārtas likuma 14. panta 3. punkta interpretācija Satversmes tiesas spriedumos. Latvijas Vēstnesis, nr. 74, 20.05.2003.

Par Nicas līgumu un Eiropas Savienības reformu. Latvijas Vēstnesis, nr. 115, 13.08.2002. 

Judgements of the European Court of Human Rights in the cases I. v. the United Kingdom and Cristine Goodwin v. the United Kingdom: dynamics of human rights perception. Law and Justice. Selected articles of 2003. Year 2004. (Žurnāla “Likums  un Tiesības” starptautiskais numurs.)

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi lietās I. pret Lielbritāniju un Kristīne Gudvina pret Lielbritāniju: cilvēktiesību izpratnes dinamika. Likums un Tiesības, nr.3, 2003.

Satversmes tiesai pieci gadi: ieskats tiesas jurisprudencē. Likums un Tiesības, nr.12, 2001.