Juridiskā palīdzība civillietās un komerclietās

Ja jums ir domstarpības ar darba devēju, radies strīds ar darījuma partneri vai īpašumtiesību strīds, radušās problēmas mantojuma sadalē, problēmas ģimenē utml., jautājiet mums!

Mēs piedāvājam prasības pieteikuma, paskaidrojumu, apelācijas un kasācijas sūdzību un citu dokumentu sagatavošanu tiesai civillietās un komerclietās, pārstāvību visās tiesu instancēs civilprocesuālā kārtībā. Sniegsim arī konsultāciju par jūsu tiesībām un tiesisko regulējumu par attiecīgo jautājumu.

Ar labiem rezultātiem esam nodrošinājuši klientu pārstāvību tiesās lietās par goda un cieņas vai privātās dzīves aizskārumu, īpašumtiesību strīdos, lietās par zaudējumu piedziņu, darba tiesību lietās (darbinieka atjaunošana darbā, atšķirīgas attieksmes aizliegums, neizmaksātās darba algas un citu maksājumu piedziņa), ģimenes tiesību lietās (laulības šķiršana, uzturlīdzekļi, paternitātes atzīšana un apstrīdēšana, aizgādība), mantojuma tiesību lietās un citu kategoriju lietās.