Pieteikums un pārstāvība Satversmes tiesā

Ja jūsu tiesības aizskar likums vai cits normatīvais akts, kurš, jūsuprāt, ir pretrunā Latvijas Republikas Satversmē garantētajām tiesībām, izmantojiet iespējas cīnīties par savām tiesībām! Latvijā viena no nedaudzām efektīvām iespējām aizstāvēt savas pamattiesības ir vērsties Satversmes tiesā. Mūsu birojs sagatavos kvalitatīvu pieteikumu Satversmes tiesai visaugstākajā līmenī.

Konstitucionālā tiesvedība ir specifiska, tā atšķiras no tiesvedības civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās. Lai sagatavotu pieteikumu Satversmes tiesā, nepieciešamas ļoti labas zināšanas konstitucionālajās tiesībās un cilvēktiesībās, kā arī Satversmes tiesas judikatūras pārzināšana. Mūsu biroja specializācija ir tieši konstitucionālā tiesvedība. Mums ir liela pieredze pieteikumu un citu dokumentu sagatavošanā Satversmes tiesai, kā arī pārstāvībā Satversmes tiesā, ja lieta tiek izskatīta atklātā tiesas sēdē.

Zvērināta advokāte Dr. iur. Inese Nikuļceva ir pārstāvējusi Ministru kabinetu Satversmes tiesā 2008. un 2009.gadā, arī lietās, kas tika izskatītas mutvārdu tiesas sēdēs Nr.2008-35-01 „Par Lisabonas līgumu” un Nr.2008-40-01 „Par parakstu notariālu apliecināšanu vēlētāju likumdošanas iniciatīvas gadījumā”.

Mūsu birojā ir sagatavoti daudzi pieteikumi, kas skatīti Satversmes tiesā rakstveida procesā (piemēram, lietās Nr.2010-69-01, Nr.2013-12-01 un Nr.2014-07-03, Nr. 2015-03-01, Nr. 2015-04-01, Nr.2015-12-01, Nr. 2015-21-01, Nr. 2016-02-01, Nr.2016-10-01, Nr.2017-03-01). Inese Nikuļceva arī pārstāvējusi pieteikumu iesniedzējus Satversmes tiesas lietās, kas tika skatītas mutvārdu tiesas sēdēs, piemēram, Nr.2009-111-01 „Par tiesnešu atalgojumu” un Nr. 2012-22-0103 "Par  tiesu izpildītāju amata atlīdzību", kā arī sniegusi viedokli kā pieaicinātā persona lietās par tautas nobalsošanu Nr.2012-01-03, Nr.2013-06-01 un Nr.2013-05-01.

Pieteikuma Satversmes tiesā kvalitāte ir ārkārtīgi nozīmīga gan tāpēc, ka lielākā daļa Satversmes tiesas lietu tiek skatītas rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, un tiesā iesniegtajiem dokumentiem ir izšķiroša nozīme, gan tāpēc, ka Satversmes tiesas prasības, vērtējot to, vai ierosināt lietu, ir ļoti augstas un vairākumā gadījumu lietas ierosināšana tiek atteikta. Sagatavojot pieteikumu Satversmes tiesai, mūsu birojs ietvers tajā izvērstu, profesionālu un pārliecinošu juridisku argumentāciju. Sagatavojot pieteikumu, mēs izmantojam ne tikai nacionālos un starptautiskos normatīvos aktus, bet arī to skaidrojošos dokumentus, Satversmes tiesas, citu valstu konstitucionālo tiesu un starptautisko tiesu judikatūru un atzītu tiesībzinātnieku atziņas, vadoties no pieejas, kādu izmanto pati Satversmes tiesa, izskatot lietas un vērtējot cilvēktiesību aizskārumu.

Valsts un pašvaldību institūcijām piedāvājam arī atbildes raksta un citu dokumentu Satversmes tiesai sagatavošanu un pārstāvību Satversmes tiesas lietās.

Piedāvājam arī konsultāciju par iespējām vērsties Satversmes tiesā.